Hjem / Forskningsfond / StadgarStadgar

Stadgar för stiftelsen Nordic College of Caring Science forskningsfond

Stadgar för stiftelsen Nordic
College of Caring Science forskningsfond

Namn och säte

Stiftelsen Nordic College of Caring Science forskningsfond. Fonden är internordisk men har sitt säte i Sverige.
 

Grundkapital

Stiftelsens grundkapital är 350 000 SEK. Kapitalet har skänkts av Nordic College of Caring Science år 2007.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen ändamål är i förhållande till NCCS definition och syfte, att stödja den vetenskapliga utvecklingen av vårdvetenskap som utgångspunkt för all vård.

Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till nordiska forskningsprojekt som bidrar till kunskap om respektfullt och värdigt vårdande av människan i olika livssituationer, kontexter och i olika kulturer, speciellt med avseende till hennes hälsa, lidande, livslånga handikapp och förestående död.

Stiftelsens verksamhet

Stiftelsen delar varje år, i samband med NCCS årsmöte, ut ett eller flera stipendier till forskare eller forskargrupper. Forskare skall för att vara behörig att söka stipendier vara medlem av NCCS sedan två år innan ansökan. Det totala beloppet som delas ut får inte överstiga 80 % av stiftelsens årsresultat. Om resultatet är mindre än 3000 SEK delas inget stipendium ut. Stiftelsens ordförande skall senast fyra veckor före NCCS årsmöte meddela styrelsen i NCCS vilka stipendiaterna är, och hur stora stipendiebeloppen är.

Styrelse och revisorer

Stiftelsens styrelse består av fyra personer, varav en ordförande, en kassör och en sekreterare. Stiftelsens ordförande och styrelse utses av styrelsen i NCCS i samband med NCCS ordinarie årsmöte. För styrelseledamöterna skall eftersträvas en jämn internordisk representation. Stiftelsens revisor utses av NCCS årsmöte, efter förslag av NCCS valberedning. Ledamöterna i stiftelsens styrelse utses för en tid av tre år. Första gången väljs två av ledamöterna för en tid av ett år.

Räkenskapsår

Stiftelsen räkenskapsår skall vara kalenderår.

Stiftelsens ekonomiska förvaltning

Styrelsen skall förvalta stiftelsens medel med hänsyn till högsta möjliga avkastning i kombination med hänsyn till risk. Stiftelsen kan ta emot bidrag och donationer från privatpersoner och föreningar. Stiftelsen skall varje år tillställa NCCS årsmöte en ekonomisk årsredovisning över stiftelsens förvaltning (resultat och balansräkning).

Firmatecknare

Stiftelsens firma tecknas av ordföranden och kassören, två i förening

Ordinarie och extra styrelsemöte (årsmöte)

Styrelsemöte skall hållas senast 6 månader efter varje räkenskapsårs utgång. Extra styrelsemöte skall hållas när styrelsen eller revisorn finner det skäligt, eller när någon enskild i styrelsen så begär.Denna begäran skall tillsammans med angivet ärende behandlas på detta möte.

Ordinarie styrelsemöte

På ordinarie möte skall följande ärenden tas upp till behandling:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesordförande och val av protokollförare
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om möte blivit behörigt utlyst
 6. Föredragande av styrelsens ekonomiska sammanställning för året
 7. Föredragande av revisorns uttalande
 8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
 9. Beslut om resultatdisposition
 10. Fråga´om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande
 11. Konstituering av styrelsen
 12. På extra möte skall utöver ärendena enligt punkt 1-7 ovan, endast förekomma de ärenden för vilka mötet blivit utlyst och vilka angetts i kallelse till densamma.

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte skall ske genom brev eller e-post, senast två veckor före ordinarie och extra styrelsemöte.

Stadgarna antagna vid NCCS ordinarie årsmöte 2007 den 23 mars i Århus, Danmark

Elisabeth Hall                                                                 Lennart Fredriksson

Ordförande, NCCS                                                        Kassör, NCCS

Vid Stiftelsen NCCS forskningsfonds ordinarie styrelsemöte den 15 mars i Oslo beslutades om följande stadgeändring:

Ledamöterna i stiftelsens styrelse utses för en tid av tre år. Första gången väljs två av ledamöterna för en tid av ett år.

Stadgeändringen meddelades till Länsstyrelsen i Dalarnas Län som utövar tillsyn. De meddelade i brev daterat den 5 juni 2012 i ett beslut med dnr 206-4726-2012 att stadgeändringen medgivits.

Oslo den                                                                       Gävle den

Dagfinn Nåden                                                              Lennart Fredriksson

Ordförande, NCCSf                                                      Kassör, NCCSf


Bestyrelse 2016

Styrelseledamöter 
Camilla Koskinen, ordförande
Ann-Helen Sandvik, vice ordförande
Dag Karterud, sekreterare
Lena Boussaid, kassör
Britta Hørdam
Ulrica Hörberg 

Kontaktinformasjon