Hjem / Om NCCS / Årsmøteprotokoll / 2003.05.152003.05.15

Nordic College of Caring Science

Årsmöte Tidpunkt: 15 maj 2003, kl. 15.45 Plats: Åbo Akademi i Vasa, Kyrkoesplanaden 12-14, rum B217

Sak 1/2003 Årsmötet öppnades av Dagfinn Nåden

Sak 2/2003 Mötets konstituering
a) Till mötesordförande valdes Maj-Helén Nyback
b) Till sekreterare för mötet valdes Anna-Lisa Rosengren
c) Till protokolljusterare valdes Arne Rehnsfeldt och Berit Sæteren
d) Mötet konstaterades vara sammankallat i enlighet med stadgarna.
e) Föredragningslistan godkändes.
Tillägg till sak 14/2003 var att inga ärenden har inlämnats.

Sak 3/2003 Valkommitténs förslag till ordförande, styrelsemedlemmar, valkommitté och revisorer för NCCS presenterades av Agnes Björn.

Sak 4/2003 Valkommitténs förslag till redaktionsmedlemmar i SJCS presenterades Agnes Björn.

Sak 5/2003 Årsberättelsen för 2002 NCCS (bilaga 1) lästes upp av Dagfinn Nåden.

Sak 6/2003 Årsberättelsen för 2002 SJCS (bilaga 2) lästes upp av Agnes Björn.

Sak 7/2003 Bokslutet för 2002 presenterades av Barbro Gunnars.
a) Bokslutet fastställdes.
b) Revisionsberättelserna för NCCS/SJCS antecknades för kännedom (bilaga 3).
c) Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Sak 8/2003 Budgeten för år 2003 presenterades av Barbro Gunnars
a) Budget för NCCS (bilaga 4)
b) Budget för SJCS (bilaga 5)
c) Fastställande av medlemsavgift för 2004.
Avgiften hålls oförändrad även om Blackwell Science Ltd höjer sitt arvode. I enlighet med styrelsens förslag är avgiften:
48 £ för enskilda personer,
7 £ för den andra familjemedlemmen
42 £ för pensionärer

Sak 9/2003 Stadgeändringar
a) Ändring av paragraf 5 (bilaga 6)
Paragrafändringen, som intierades på årsmötet i Århus år 2002, bekräftades. Mötet godkände ändringen i stadgarnas §5.
b) Ändring av paragraf 1 (bilaga 7)
Textformuleringen skall omarbetas. Speciellt gällde detta den engelska översättningen men också att det klart skall framgå att NCCS representerar alla nordiska vårdforskares intressen.
Mötet omfattade inte ändringsförslaget i stadgarnas §1.

Sak 10/2003 Val
a) Till ordförande valdes Dagfinn Nåden, Norge
b) Styrelsemedlemmar i NCCS:
Susan Rydahl Hansen, Danmark
Kerstin Sivonen, Finland
Eva Gjengedahl, Norge, suppleant
Lennart Fredriksson, Sverige
Dagfinn Nåden, Norge
Valberedningens förslag understöddes.
c) Revisorer:
Håkan Andersson, auktoriserad revisor
Sirkka-Liisa Ekman, lekman
Birgitta Engström, varamedlem
d) Medlemmar i redaktionen för SJCS:
Herdis Sveinsdöttir, Island
Arne Rehnsfeldt, Sverige
Valberedningens förslag understöddes.
e) Medlemmar i valkommittén:
Agnes Björn, Danmark
Kari Skrautvol, Norge
Arne Rehnsfeldt, Sverige
Samtliga omvaldes.

Sak 11/2003 Planläggning av verksamheten
Dagfinn Nåden gav en översikt över kommande verksamhet.
a) SJCS - fortsätter som tidigare.
b) NCCS:s nästa konferens blir i Norge år 2004.
c) Rundbreven till medlemmarna kommer att finnas på hemsidan.
d) Medlemsrekryteringen fortgår.
e) För stipendiefondens upprättande avsätts från och med år 2003 årligen en summa på sparkonto.
En historik (festskrift) kommer att sammanställas till 25:års jubileet och material samlas som bäst in.
NCCS:s samarbete med Nordisk Akademi for Sykepleievitenskap kommer att effektiveras under våren 2004.

Sak 12/2003 Medlemssituationen. Dagfinn Nåden informerade att en uppdatering pågår.

Sak 13/2003 Information. Behandlades under sak 11/2003.

Sak 14/2003 Eventuellt. Inga ärenden har inlämnats.

Sak 15/2003 Tid och plats för nästa årsmöte. Mars-april 2004 i Norge.

Sak 16/2003 Avslutning av årsmötet. Mötet avslutades kl 17.05.

Barbro Gunnars, som önskade lämna kassörsuppgiften samt Lisbet Lindholm och Benny Huser (inte närvarande), som var i tur att avgå ur styrelsen, avtackades med blommor för sina insatser för NCCS.

Vasa den 26 maj 2003

Maj-Helén Nyback Anna-Lisa Rosengren
mötets ordförande sekreterare

Dagfinn Nåden
NCCS ordförande

Godkänt den / 2003

Protokolljusterare: Protokolljusterare:
ArneRehnsfeldt Berit Sæteren


Bestyrelse 2016

Styrelseledamöter 
Camilla Koskinen, ordförande
Ann-Helen Sandvik, vice ordförande
Dag Karterud, sekreterare
Lena Boussaid, kassör
Britta Hørdam
Ulrica Hörberg 

Kontaktinformasjon