Hjem / Om NCCS / Årsmøteprotokoll / 2004.03.262004.03.26

Protokoll för NCCS:s årsmöte den 26 mars 2004 i Oslo

Sak 1/2004 Årsmötet öppnas
Årmötet öppnades av ordförande.

Sak 2/2004 Mötesledare och forretningsorden
a) Birte Pedersen valdes till att leda mötet.
b) Arne Rehnsfeldt valdes att skriva dagens protokoll.
c) Maria Arman Rehnsfeldt och Mette Spliid Ludvigsen valdes att justera dagens protokoll.
d) Godkändes att kallelse till mötet gått ut i laga ordning.
e) Dagordningen fastställdes enligt utskick.

Sak 3/2004 Presentation av valberedningens förslag till styrelsemedlemmar och medlem av valberedning
Valberedningens förslag till medlemmar i styrelse och valkommitté godkändes enligt förslag! Se bilaga 1!

Sak 4/2004 Presentation av valberedningens förslag till medlemmar i redaktionskommittén för SJCS.
Godkändes enligt förslag! Se bilaga 2!

Sak 5/2004 Årsberättelse för 2003, NCCS
Dagfinn Nåden redogjorde för årsberättelsen för år 2003 i NCCS varefter ärendet lades till handlingarna.

Sak 6/2004 Årsberättelse för 2003, SJCS
Agnes Bjørn redogjorde för årsberättelsen för år 2003 i SJCS varefter ärendet lades till handlingarna.

Sak 7/2004 Räkenskaper för 2003
Redogjordes för räkenskaperna av Lennart Fredriksson
a) Årsräkenskaperna godkändes.
b) Redogjordes för revisorsgenomgång av NCCS och SJCS.
c) Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen.

Sak 8/2004 Budget för 2004
a Lennart Fredriksson redogjorde för NCCS:s budget för år 2004. Budgeten godkändes.
b Lennart Fredriksson redogjorde för SJCS:s budget för år 2004. Budgeten godkändes.
c Fastställdes att årsavgiften ska vara densamma för år 2005.

Sak 9/2004 Statutändring § 1, Definition och syfte (Vedlegg)
Dagfinn Nåden redogör för ärendet. Förslaget till statutändring blev godkänt. Diskuterades att vid översättning av begreppet ”vårdvetenskap” till norska och danska kan ett annat språkbruk komma att användas eftersom ”vårdvetenskap” ej finns i dessa språk.

Sak 10/2004 Val
a) Margret Lepp valdes som styrelsemedlem.
b) Medlemmar av valkommittén återvaldes.
c) Margaretha Strandmark valdes till redaktionsmedlem i SJCS. Förslag till nya medlemmar kan anmälas till Agnes Bjørn.

Sak 11/2004 Planläggning av verksamhet
a) NCCS
Behövs en större redaktion i SJCS; Nyheter i SJCS är bland annat en utvidgad redogörelse för vad varje författare bidragit med i en artikel; Reviewprocessen ska bli websubmitted; Behövs fler referees.
b) NCCS´ årliga konferens/workshop
Beslutas att ta upp under punkt 15.
c) Rundbrevet
Rundbrevet distribueras elektroniskt.
d) Rekrytering av medlemmar
Susan Rydahl Hansen redogör för detta. Arbete utförs tillsammans med Blackwell Science kring detta.
e) Stipendiefond
Behövs 250000 kronor för att starta en stipendiefond.
f) Det arbetas med ett tätare samarbete eller associering med NASV.

Sak 12/2004 Medlemssituation
Diskuteras honorar till chefredaktör SJCS. Uppdras åt styrelsen att diskutera detta.

Sak13/2004 Information
Lades till handlingarna.

Sak 14/2004 Eventuellt
Nästa konferens blir eventuellt den 15 april i Sverige år 2005. Ska diskuteras i styrelsen.

Sak16/2004 Avslutning av årsmötet
Årsmötet avslutades och i samband med detta avtackades Britt-Inger Saveman med blommor för gott arbete i styrelsen

Arne Rehnsfeldt (Sekreterare), Birte Pedersen (Mötets ordförande), Dagfinn Nåden
( NCCS’ ordförande)

Protokolljusterare:
Maria Arman Rehnsfeldt, Mette Spliid Ludvigsen


Bestyrelse 2016

Styrelseledamöter 
Camilla Koskinen, ordförande
Ann-Helen Sandvik, vice ordförande
Dag Karterud, sekreterare
Lena Boussaid, kassör
Britta Hørdam
Ulrica Hörberg 

Kontaktinformasjon