Hjem / Om NCCS / Årsmøteprotokoll / 2005.04.082005.04.08

Protokoll för NCCSs årsmöte den 8. april 2005 i Ersta, Stockholm

Sag/2005 Årsmødet blev åbnet af ordførende Dagfinn Nåden

Sag 2/2005 Mødeledelse og forretningsorden
a) Til mødeleder valget Dagfinn Nåden
b) Til referent valget Susan Rydahl Hansen
c) Som stemmetællere og protokolrevisorer valgtes Agnes Bjørn og Britt-Marie Ternestedt.
d) Mødet konstateredes indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne
e) Dagsorden/sagslisten blev godkendt

Sag 3/2005 Valgkomiteens forslag til valg af bestyrelsesmedlem, suppleant og medlem af valgkomiteen blev præsenteret af Agnes Bjørn

Sag 4/2005 Valgkomiteens forslag til redaktionsmedlemmer af SJCS blev præsenteret af Agnes Bjørn

Sag 5/2005 Årsberetningen for 2004, NCCS (bilag 1) blev læst op af Dagfinn Nåden

Sag 6/2005 Årsberetning for 2004, SJCS (bilag 2 ) blev læst op af Agnes Bjørn

Sag 7/2005 Regnskab for 2004 blev gennemgået af Lennart Fredriksson i overensstemmelse med bilag 3.
a) Årsregnskabet for 2004 blev godkendt
b) Revisorernes beretning for NCCS/SJCS blev antaget
c) Årsmødet bevilgede bestyrelsen ansvarsfrihed

Sag 8/2005 Budget for 2005 blev præsenteret af Lennart Fredriksson
a) Budget for NCCS blev antaget (bilag 4)
b) Budget for SJCS blev antaget(bilag 5)
c) Medlemsafgiften for 2006 forbliver uændret £ 48 for medlemmer - £ 42 for pensionister.

Sag 9/2005 Forslaget om statutændring af §5, om udvidelse af antallet af medlemmer i
redaktionen af SJCS blev vedtaget af årsmødet (bilag 6).

Sag 10/2005 Valg
a) Som nyt bestyrelses medlem blev valg Lise Hounsgaard, Danmark.
b) Årsmødet tildelte valgkomiteen fuldmagt til at indstille en finsk repræsentant, som suppleant, til bestyrelsen.
c) Agnes Bjørn blev valgt som adjungeret redaktør for SJCS i 2006, idet der ikke er nogen kandidat til redaktørposten.
d) Årsmødet indstillede at redaktionen blev udvidet i henhold til valgberedningen (bilag 7). Agnes Bjørn søger Nicolle Boumans repræsentation bekræftet.
e) Bente Høy, Danmark blev indvalgt i valgkomiteen, som konstituerer sig selv.
f) Maria Arman-Rehsfeldt valgtes som ny revisor. Årsmødet gav mandat til at valgkomiteen indstiller endnu et endeligt forslag af revisor til bestyrelsen.

Sag 11/2005 Planlægning af virksomheden
Dagfinn Nåden beskrev foreningens kommende virksomhed
a) SJCS forsætter sit virke
b) NCCS’ s konference i 2006 afholdes antageligt i Helsinki, Finland.
c) Rundebrevet udsendes som hidtil 2 gange årligt
d) Rekruttering af nye medlemmer fortsætter
e) Der stilles mod oprettelsen af en stipendiefond i 2006 – eller 2007

Sag 12/2005 Medlemssituationen
Susan Rydahl Hansen berettede at foreningen aktuelt har 101 medlemmer, heraf
3 æresmedlemmer. Siden Blackwell overtog inddrivelsen af medlemskontingen-
ternes, hvilket blev gjort online, har medlemmerne haft en del problemer med at
gennemføre betalingen. Der har pågået et intenst arbejde for at rette op på disse
forhold. Nu inddrives kontingenterne pr. post. Medlemslisten er søgt ført ajour
gennem mail/brevveksling med medlemmerne mhp at skabe overensstemmelse
mellem medlemmernes ønske om medlemskab og betalingen af kontingent.

Sag 13/2005 Information
Her var intet at tilføje

Sag 14/2005 Eventuelt
Her var intet at tilføje

Sag 15/2005 Tid og sted for næste årsmøde
Årsmødet i 2006 afholdes i forbindelse med NCCS´s planlagte konference i
Helsinki, Finland i foråret 2006.

Sag 16/2005 Afslutning af årsmødet
Mødet blev afsluttet kl. 14.20.
Bente Høj og Gun-Britt Lejonquist som begge var fraværende takkedes for
deres indsats for NCCS. De tilsendes begge blomster.

Jonstrup, Danmark. 10. april 2005


Mødets ordfører – Dagfinn Nåden (sign.) Referent – Susan Rydahl Hansen (sign.)

Godkendt den / 2005

Protokolrevisor – Britt-Marie Ternestedt (sign.) Protokolrevisor – Agnes Bjørn (sign.)


Bestyrelse 2016

Styrelseledamöter 
Camilla Koskinen, ordförande
Ann-Helen Sandvik, vice ordförande
Dag Karterud, sekreterare
Lena Boussaid, kassör
Britta Hørdam
Ulrica Hörberg 

Kontaktinformasjon