Hjem / Om NCCS / StadgarStadgar

§1 Definition och syfte

Den nordiska sammanslutningen "Nordic College of Caring Science" (NCCS) skall främja den vetenskapliga utvecklingen av vårdvetenskap som er utgangspunkten för all vård. Dette innebär ett studium av vårdandet av människan i olika livssituationer, kontexter och i ulika kulturer, speciellt med avseende till hennes hälsa, lidande, livslånga handikapp och förestående död. Dette sker med respekt för mänsklig värdighet och integritet. NCCS’s uppgift är att utveckla, stödja och sprida ny vetenskapliga kunskap nationellt och internationellt. NCCS strävar till att representera alla nordiska vårdforskares intressen.

§2 Medlemskap

Medlemskap kan beviljas aktiva forskare, forskarstuderende och/eller lärare inom forskarutbildning/forskningsförberedande utbildning eller motsvarande inom det verksamhetsområde som angivits under §1. Stödjande medlemskap kan beviljas institution, organisation eller dylikt. Inträde beviljas av styrelsen.
 Årsmötet kan på förslag av styrelsen till hedersmedlem kalla person som har eller har haft speciell betydelse för forskning på området.
 Utträde sker genom skriftlig anmälan till styrelsen.
 Medlem som inte betalt sin medlemsavgift under de två senaste åren anses ha utträtt ur NCCS.
 Medlem som direkt motverkar NCCS’s syften kan uteslutas efter beslut av årsmötet.

§3 Föreningsmöte

Ordinarie årsmöte hålls varje år. Mötesarrangemanget cirkulerar mellan medlemsländerna. Tid för årsmötet bestäms av styrelsen enligt följande:
 Ordinarie årsmöte hålls som regel under mars-april. Extra årsmöte kan hållas då styrelsen finner det lämpligt eller om minst en femtedel av NCCS’s medlemmar anhåller om det. Skriftlig motivering för extra möte skall alltid anges.
 Årsmöte kan arrangeras i samband med någon nordisk eller annan internationell forskningskonferens. I det senare fallet kan i undantagsfall årsmötet hållas på annan tid än vad som ovan angivits och turordningen vad beträffar mötesarrangemanget tillfälligt ändras.
 Annat föreningsmöte en årsmöte kan anordnas då styrelsen finner det påkallat.

§4 Styrelsen

Styrelsen är ansvarig inför årsmötet för sin förvaltning och skall lämna skriftlig berättelse om sitt arbete. Styrelsen leder verksamheten och är under tiden mellan årsmötena beslutande och verkställande organ.
 Styrelsen består av fem ledamöter och tre suppleanter och väljs för en tid av tre år. Styrelsen skall ha internordisk representation. Första gången väljs två av ledamöterna och en av suppleanterna för en tid av ett år. Styrelseledamot kan omväljas för ytterligare en mandatperiod om tre år. Mandattiden er maksimalt 6 år, där eventuell tid som suppleant i styrelsen medräknas.
 NCCS’s och styrelsens ordförande utses vid årsmötet. Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör.
 Styrelsen kallas av ordföranden till sammanträde minst två gånger om året eller om minst två av styrelsens ledamöter anhåller om att sammanträde skall hållas.
 Styrelsen är beslutsmässig om mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsebeslut gäller den mening som har fått flest röster. Lika röstetal avgörs vid personval genom lottning. I övrigt gäller ordförandens utslagsröst (dubbla stämmorätt).
 Protokoll förs vid varje sammanträde och justeras av ordföranden och en justeringsperson.
 Till styrelsen knyts en "administrativ person" som svarar för kontinuiteten i arbetet, ger NCCS en permanent adress, ansvarar för vissa administrativa uppgifter etc. efter de principer som styrelsen besluter.

§5 Scandinavian Journal of Caring Sciences (SJCS)

Årsmötet utser på förslag av styrelsen en samarbetskommitté och en redaktion för tidskriften.
 Samarbetskommittén, vars huvuduppgift skall vara att svara för ekonomiska frågor i samband med utgivningen av tidskriften, skall bestå av tre ledamöter, NCCS ordförande, NCCS kassör och tidskriftens huvudredaktör.
 Samarbetskommittén skall till årsmötet avge förslag till budget för nästkommande verksamhetsår.

Redaksjonen skal bestå av aktive nordiske og internasjonale forskere, hvor en tilstreber at representanter for alle medlemslandene i Norden inngår. En tredjedel av de til enhver tid sittende redaksjonsmedlemmer bør være medlem av NCCS. Internasjonal representasjon tilstrebes. Hovedredaktør utses av årsmøtet. Huvudredaktör skall vara medlem av NCCS. Mandattid for redaksjonsmedlemmer og hovedredaktør / assisterende redaktør er normalt fire år. Ved manglende aktivitet fra redaksjonsmedlemmer kan tiden avkortes. Redaksjonens medlemmer og hovedredaktør / assisterende redaktør kan velges i to på hverandre følgende perioder.

§ 6 Valberedning

Årsmötet utser en valberedning om tre personer från olika nordiska länder. Valberedningen har till uppgift att utarbeta förslag till de funktionärer som årsmötet har att utse. Valberedningsledamöter väljs för en tid av tre år och kan omväljas för ytterligare en mandatperiod om tre år.

§7 Adjungerande styrelsemedlemmar

Styrelsen kan till sig adjungera personer från de länder som ei är representerade i styrelsen. Dessa personers uppgift är att utgöra en resurs till styrelsen i frågor där inre kännedom om de olika länderna krävs.

§8 Ekonomisk förvaltning

Budgetåret skall vara detsamma som kalenderåret. Underlag för revision skall vara revisorerna tillhanda före 1:a februari.
 Medel och värdehandlingar skall förvaras på ett betryggande sätt.
 Styrelsen skall vid årsmötet avge förvaltningsberättelse över eventuella stipendiefonder.
 Röstberättigade medlemmar har motionsrätt. Skriftlig motion skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.
 Varje medlem som betalt medlemsavgift innevarande kalenderår har en röst. Stödjande medlemmar och hedersmedlemmar äger ej rösträtt. Röstningen sker öppet såvida inte någon begär sluten omröstning. Som mötets beslut gäller den mening som fått flesta röster. Vid lika röstetal avgör lotten. Rösträtt kan utövas genom fullmakt avseende varje enskild fråga.
 Styrelseledamot får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd där hon/han är ansvarig, eller vid val av revisorer.
 Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp till behandling:
 Val av ordförande för årsmötet
 Val av sekreterare och två justeringspersoner/rösträknare
 Prövning av kallelse till mötet
 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
 Fastställande av balansräkning
 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 Disposition av eventuella överskott
 Beslut angående eventuella stipendiefondsmedel
 Beslut angående ersättning til styrelseledamöter, revisorer och övriga funktionärer
 Fastställande av årsavgift
 Fastställande av budget för kommande budget år
 Val av ledamöter i styrelsen
 Val av föreningens och styrelsens ordförande
 Val av revisorer och revisorssuppleanter
 Val av nationell kontaktperson i varje land
 Val av valberedning och ordförande i den av styrelsen för årsmötet framlagda ärenden
 Motioner
 Beslut om tidpunkt för nästa årsmöte
 Övriga ärenden
 Protokoll från mötet skall undertecknas av ordförande, sekreterare och justeringspersoner och finnas tillgängligt inom trettio dagar efter mötet. Respektive länders styrelseledamöter gör vid behov översättningar eller ordförklaringar.
 Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen minst fem veckor före mötesdag.
Ordförande och kassör tilsammans är firmatecknare. 

§9 Revision

Granskning av styrelsens förvaltning och förda räkenskaper avseende NCCS och Scandinavian Journal of Caring Sciences genomförs av två revisorer, varav en auktoriserad/godkänd revisor utsedd av styrelsen och en lekmannarevisor utsedd vid årsmötet. För lekmannarevisorn utses en suppleant.
 Revisorerna skall före årsmötet till styrelsen överlämna en till årsmötet ställd berättelse i vilken ansvarsfrihet till – eller avstyrkes.
 Om skäl till anmärkning förekommer skall revisorerna infordra förklaring härför innan den tas upp i revisionsberättelsen.

§10 Medlemsavgift

Årsavgift fastställs av årsmötet och erläggs på tid och sätt som bestäms av styrelsen. Hedersledamot erlägger ingen avgift.

§11 Stadgeändring

För stadgeändring fordras, att antingen ett enhälligt beslut vid ordinarie årsmöte, eller att majoritetsbeslut fattas vid två efter varandra följande årsmöten.

§ 12 Upplösning

För upplösning av NCCS fordras trefjärdedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten.
 Upplöses NCCS skall eventuella tillgångar, då alla skulder är betalda, delas ut som stipendier bland medlemmarna. Stipendierna utlyses och urval sker på sätt som årsmötet, på förslag av styrelsen beslutar. Årsmötet utser en arbetsgrupp för handläggning av stipendierna.

§ 13 Stiftelsen Nordic College of Caring Science forskningsfond 

NCCS avsätter varje verksamhetsår motsvarande 15 % av årets resultat till Stiftelsen NCCS forskningsfond. NCCS årsmöte väljer på förslag av NCCS valberedning en revisor til Stiftelsen.

Merknader
 Stadgarna reviderade vid årsmötet i Stockholm den 14 november 1987.
 Stadgarna reviderade vid årsmötet i Oslo den 8 april 1989.
 Stadgarna reviderade vid årsmötet i Oslo den 2 april 1992.
 Stadgarna reviderade vid årsmötet i Oslo den 17 mars 1995.
 Stadgarna reviderade vid årsmötet i Helsinki den 13. juni 1997.
 Stadgarna reviderade vid årsmötet i Köpenhamn den 27 mars 1998.
 Stadgarna reviderade vid årsmötet i Stockholm den 8. april 2005.
 Stadgarna reviderade vid årsmötet i Helsingfors den 24. mars 2006.
 Stadgarna reviderade vid årsmötet i Århus den 23. mars 2007.
 Stadgarna reviderade vid årsmötet i Stocholm den 31. mars 2011.


Bestyrelse 2016

Styrelseledamöter 
Camilla Koskinen, ordförande
Ann-Helen Sandvik, vice ordförande
Dag Karterud, sekreterare
Lena Boussaid, kassör
Britta Hørdam
Ulrica Hörberg 

Kontaktinformasjon